Ara

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

(………………….)

1. TARAFLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme“); adresi 7. maddede belirtilen (“ALICI”) ile adresi 6. Maddede belirtilen (“SATICI”) arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur.

2. TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

ALICI:Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi, 
Bakan:Ticaret Bakanı’nı,
Bakanlık:Ticaret Bakanlığı’nı,
Döküm Sanatı:SATICI’lar’ın ürün ve hizmet sunduğu Platform’u sağlayan aracı hizmet sağlayıcısı olan Onur Döküm Dekorasyon Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi
Hizmet:Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusu,
Kanun:Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,
Platform:Onur Döküm Dekorasyon Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’ne ait www.dokumsanati.com adlı internet sitesini ve mobil uygulamasını,
SATICI:Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden ve Sözleşme’nin 6. maddesinde bilgileri bulunan gerçek ve/veya tüzel kişiyi, 
Sipariş Veren:Bir mal veya hizmeti Döküm Sanatına’na ait www.dokumsanati.com adlı internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,
Sözleşme:SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu Sözleşme’yi,
Taraflar:SATICI ve ALICI’yı,
Ürün veya Ürünler:Alışverişe konu olan taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü ürünleri, ifade eder
Yönetmelik:Mesafeli Satışlar Yönetmeliği’ni,

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI

İşbu Sözleşme 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. Taraflar işbu Sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu Sözleşmenin konusunu gerçek kişi ALICI’nın, Döküm Sanatı’na ait Platform’da, Mal/Hizmet satışa sunan SATICI’ya ait Mal/Hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşme’de belirtilen niteliklere sahip Mal/Hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur. İşbu Sözleşme’nin akdedilmesi Taraflar’ın ayrı ayrı Döküm Sanatı ile akdetmiş oldukları üyelik sözleşmelerinin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup Taraflar işbu Sözleşme konusu Mal/Hizmetin satışında Döküm Sanatı’nın herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamında Taraflar’ın yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler. 

4. ALICI’NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR 

4.1.  ALICI, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme’nin ALICI tarafından Platform’dan kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişi gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce Platform’un ilgili sayfaları-kısımlarındaki tüm genel-özel açıklamaları incelediğini, okuduğunu, anladığını ve kendisine gerekli bilgilendirmenin yapıldığını kabul eder. 

a) SATICI’nın unvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri, 

b)  Ürünler’in Platform’dan alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler, 

c)  SATICI’nın mensubu olduğu Meslek Odası (İTO-İstanbul Ticaret Odası) ve ITO’nun meslek ile ilgili öngördüğü davranış kuralları bilgisinin edinebileceği elektronik iletişim bilgileri (Telefon: 444 0 486, www.ito.org.tr

d)  Döküm Sanatı tarafından uygulanan ALICI bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve ALICI’ya elektronik iletişim kuralları ile ALICI’nın bu hususlarda Döküm Sanatı’ye verdiği izinler, ALICI’nın kanuni hakları, SATICI’nın hakları ve Taraflar’ın haklarını kullanım usulleri, 

e) Ürünler için SATICI tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları, 

f)  Sözleşme konusu Ürünler için Döküm Sanatı tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile Ürünler’in temel özellik-nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil olmak üzere ALICI’nın SATICI’ya ödeyeceği toplam bedel), 

g)  Ürünler’in ALICI’ya teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslim-kargo masrafları hakkında bilgiler, 

h) Ürünler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme’nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda Taraflar’ın sorumlulukları, 

i) ALICI’nın cayma hakkına sahip olmadığı Ürünler ve diğer mal-hizmetler,

j) ALICI’nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda ALICI’nın cayma hakkını kaybedeceği, 

k) Cayma hakkı olan Ürünler’de, Ürün cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine veya teknik özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı takdirde ALICI’nın cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda SATICI’ya karşı sorumlu olacağı, SATICI’nın kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu bir tutarı ALICI’ya yapacağı geri ödemeden mahsup edebileceği, 

l) Cayma hakkının bulunduğu durumlarda Ürünleri SATICI’ya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar (iade yolları, masrafı ve Ürün bedelinin iadesi ve iade sırasında, ALICI tarafından kazanılmış/kullanılmış ödül puanları için yapılabilecek indirim ve mahsuplar dahil), 

m) ALICI’nın Platform’da dönem dönem uygulanabilecek çeşitli fırsatlara ilişkin yararlanma koşullarının (özel şartlar) detaylarını, 

n) Mahiyetine göre bu Sözleşme’de de yer alan diğer tüm satış şartları ile işbu Sözleşme ALICI tarafından Platform’da onaylanarak kurulduktan sonra ALICI’ya elektronik posta ile gönderildiğinden ALICI tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceği, Döküm Sanatı’nın de üç yıl süre ile nezdinde saklayabileceği. 

o) Uyuşmazlık hallerinde ALICI’nın Döküm Sanatı’na veya SATICI’ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını, 6502 Sayılı Kanun’un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri’ne yapabileceği. 

5. ARACI HİZMET SAĞLAYICI BİLGİLERİ

Ünvanı:Yaklaşım İnşaat Metal Cam San. ve Dış Tic. LTD.ŞTİ.
Adresi:Akşemsettin mahallesi alparslan cad. yasin sk. no:25 sultanbeyli-İstanbul
Telefon:0216 487 42 42
   
E-posta adresi:[email protected]

6. SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı:……………………………..
Adresi:………………………………….
Mersis: 
Telefon: 
Fax: 
Satıcı E-posta: 

7. ALICI BİLGİLERİ

Teslim Edilecek Kişi:……..
Teslimat Adresi:……………………….
Telefon:…………………
Faks:……………….
E-posta/Kullanıcı Adı:……………………
Yukarı git
Ürün sepetinize eklendi